Bordro

Hizmet (İş), karşılığı para alacak olanların adını, künyesini ve alacağı miktarı gösterir yazılı belge.