İşyeri Sicil Numarası

Sosyal Güvenlik Kurumunca işyerini tanıtma ve diğer işyerlerinden ayırma bakımından her işyerine verilen bir numaradır. Soldan sağa doğru: İlk rakam; sektör kodudur. O işyerinin Devlet veya özel sektöre aidiyetini, devamlı veya geçici olduğunu belirtir. Ondan sonraki 4 rakam; iş kolu kodudur. İşyerinin faaliyet gösterdiği Uluslararası İş kolunu belirtir. Sonra gelen 4 rakam; ünite kodudur. İşyerinin işlem gördüğü üniteyi belirtmeye yönelik olup önce iki hane eski ünite sonra 2 hane yeni ünite kodunu belirtir. Bunu takip eden 7 rakam; işyeri sıra numarasıdır. O işyerinin o il içindeki işyerleri arasındaki sıra numarasını belirtir. Takip eden iki rakam; il kodudur. Sonra gelen iki rakam; ilçe kodudur. O işyerinin gösterilen ilde hangi ilçede olduğunu belli eder. Bundan sonra kontrol numarası gelir. İşyeri sicil numarasının doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir. En son alt işveren numarası hanesine; alt işverenleri işlemlerinde kullanılmak üzere her bir alt işverene o işyeri için bir alt işveren numarası verilir.